គាថាទី៣៩-ការថ្វាយបិណ្ឌបាតទានដល់ព្រះមហាកស្សបៈ -ព្រះធម្មវិជ្ជាជួនកក្កដា,Choun kakadaសូមប្រគេននិងចម្រេីនពរថា YouTube channel (Kheomry official) គឺជាchannel ដែលផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌អប់រំ …

https://daichienham.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *